ایران خودرو | مدیرعامل ایران خودرو

ببینید | صوت افشا شده از مدیرعامل ایران خودرو

ببینید | صوت افشا شده از مدیرعامل ایران خودرو

صوت افشا شده مدیرعامل ایران خودرو

ویدیویی از صوت افشا شده مدیرعامل ایران خودرو که در آن می‌گوید: اگر پارس تا امروز آدم کشته بگذارید ۶ ماه دیگه هم بکشد را ببینید.منبع:90 اقتصادی

 

 

 

نظر شما