کارتخوان

چه کسانی باید کارتخوان داشته باشند؟

چه کسانی باید کارتخوان داشته باشند؟

کارتخوان برای پزشکان الزامی شد.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: استفاده از کارتخوان برای پزشکان الزامی است.

 

 

نظر شما