مغز گوسفند

مغز گوسفند را نخورید!

مغز گوسفند را نخورید!

موقع خوردن کله پاچه مغز رو نخورید.

بدترین بخش کله پاچه مغز گوسفند است که سرشار از کلسترول است و هر یک مغز به اندازه 8 زرده تخم مرغ  کلسترول دارد!

پاچه دارای کمترین مقدار چربی است.

 

 

نظر شما