اتاق ايران درباره تعهد ارز ناشي از صادرات مدل جديد ارائه دهد

پيشنهاد پور ابراهيمي در شوراي گفتگو:

اتاق ايران درباره تعهد ارز ناشي از صادرات مدل جديد ارائه دهد

دوشنبه, دی ماه 10, 1397 - 21:22

عصرهمگرایی: رييس كميسيون اقتصادي محلس در هشتادو يكمين نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي به اصلي ترين نگراني هاي بخش خصوصي اشاره كرد و اظهار داشت:مهم تريم مولفه و نگراني بخش خصوصي قيمت گذاري ارزي است كه وارد كشور مي شود.

به گزارش عصرهمگرایی، محمدرضا پورابراهيمي دومين مسئله را مدت زمان ارز برگشتي عنوان كرد و گفت:در شرايطي كه روش صادرات بخش خصوصي از روش متعارف فاصله گرفته زمان بازگشت ارز هم بايد بازنگري شود.
وي موضوع طبقه بندي را كه در بخشنامه بانك مركزي هم به آن اشاره شده ، مولفه ديگر صادركنندگان بر شمرد و گفت: تكليف نحوه صدور كارت هاي بازرگاني بايد براي هميشه در كشور روشن شود و نبايد صادركننده ميلياردي و يك ريالي يكسان ارزيابي شوند.
وي تاكيد كرد: تحويل و تسعير ارز كه يك سرفصل واردات درمقابل صادرات است ،پرداخت بدهي هاي ارزي، فروش به بانك ها و صرافي ها، سپرده گذاري هاي ارزي برگشت كالاها به عنوان اشكالات مورد توجه قرار گيرد.
در انتها رييس كميسيون اقتصادي مجلس پيشنهاد داد: رييس اتاق ايران به عنوان متولي پارلمان بخش خصوصي در ارتباط با تعهد ارز ناشي از صادرات مدل جديد و روش هاي مختلف را در اقتصاد ايران مطرح كند.